Loading...
Praktijkgebieden 2017-11-17T10:29:11+00:00

Stedenbouw en milieu

Het stedenbouwrecht en het milieurecht hebben een sterke invloed op de immobiliënprojecten – dat het nu gaat over de koop, de verkoop, het (ver)huren, de bouw, de  vernieuwing of de verbouwing, zijn er heel veel administratieve verplichtingen.

De vereniging SAGREK begeleidt U tot het einde van uw projecten door hun stedenbouwkundige haalbaarheid te onderzoeken, alsook door deel te nemen aan de onderhandelingen met de toekennende overheden, door het indienen van uw verzoek tot vergunning en in voorkomend geval door het opstellen van een begeleidingsnota, door de opvolging van het onderzoek van uw aanvraag of nog door het inleiden van een verhaal tegen een weigeringsbeslissing.

In geval van een stedenbouwkundige onregelmatigheid van een te verkopen of gekocht goed, zal de vereniging SAGREK U ook bijstaan in de nodige stappen met het oog op
regularisatie, en zij verzekert de verdediging van uw belangen ten aanzien van de administratieve of gerechtelijke overheden.

Indien de ontwikkeling van een naastgelegen project, het aannemen van een stedenbouwkundig plan of reglement voor U zorgwekkend is, zal de vereniging SAGREK U
bijstaan in het kader van het openbaar onderzoek door het inleiden van een bezwaar en door het deelnemen aan de overlegcommissie, alsook door het inleiden van een verhaal tegen een stedenbouwkundige vergunning die in voorkomend geval afgeleverd werd in strijd met het aangenomen plan of reglement.

Deze activiteiten behelzen, op niet beperkende wijze, de volgende aspecten in het kader van dewelke de vereniging SAGREK ook tussenkomt:

– Onteigening ten algemenen nutte

– Bodemverontreiniging

– Socio-economische vergunningen

– De milieufiscaliteit

Openbare aanbestedingen

De openbare aanbestedingen reglementeren alle “handelsbetrekkingen” tussen een particulier en de openbare overheid – dat het nu gaat over een roerende of onroerende
aankoop, de conceptie en de bouw van een project of de oplevering van goederen of diensten.

De beginselen van gelijkheid en van vrije mededinging beheersen die betrekkingen en zij beperken sterk de vrijheid van de partijen – de wijzen om de aanbesteding aan te kondigen, er aan deel te nemen, er aan in te schrijven, het zien toekennen, het uitvoeren en het wijzigen zijn sterk geëncadreerd.

De vereniging SAGREK komt tussen aan de zijde van de aanbestedende overheid in het kader van de keuze van de procedure die aangepast is aan de behoeften van de markt, het opstellen van de bijzondere lastenkohieren, het onderzoek van de offertes en de vergelijking ervan, de beslissingen van toekenning, de verhalen van de verworpen inschrijvers, alsook in het kader van de uitvoering van de aanbesteding en van de revendicaties van de inschrijvers.

De vereniging komt ook tussen aan de zijde van de inschrijvers door ze in te lichten over de vereisten die nageleefd moeten worden om deel te nemen aan de aanbesteding en om een offerte in te dienen, alsook in voorkomend geval in het kader van een verhaal tegen een beslissing van weigering om hen de aanbesteding toe te kennen.

De vereniging komt ook tussen aan de zijde van de architecten en auteurs van projecten van wie de aansprakelijkheid in het gedrag komt te staan.

Bouw

De zekerheid dat een immobiliënproject tot een goed einde komt, rust op de kwaliteit van de contracten die afgesloten worden tussen de bouwheer en de actoren van de bouw: de architect, de ondernemer en de ingenieurs, of nog tussen de promotor en de verkrijger.

De vereniging SAGREK begeleidt U in het opstellen van uw verschillende contracten en lastenkohieren – dat U nu bouwheer bent, of architect, ondernemer, ingenieur, promotor of verkrijger.

De vereniging SAGREK geeft U ook raad in het kader van de uitvoering – dat het nu gaat over bijkomende bestellingen, of overschrijding van het budget, vertragingen in de planning, werfverlating of wanuitvoering.

Tenslotte behartigt zij uw verdediging na het uitvoeren van de werken – dat het nu gaat over de invordering van het saldo van de werken of van de erelonen, opmerkingen maken in het kader van de voorlopige oplevering, het verzet tegen de definitieve oplevering, het aanklagen van gebreken en wanuitvoeringen.

Onroerende verkoop

De immobiliëntransacties worden soms in de haast afgesloten.

Niettemin is het akkoord over de prijs en de verkochte zaak voldoende op verkoper en koper te verbinden.

De vereniging SAGREK staat zowel de toekomstige verkrijgers als de verkopers bij, en zij waakt over de veiligheid van de transactie vóór het afsluiten van de verkoop in het kader van het opstellen van de offerte, de aanvaarding ervan en het compromis.

De vereniging SAGREK komt ook tussen van zodra de offerte werd aangenomen of het compromis ondertekend werd om in voorkomend geval bij te schakelen in de hypothese dat de documenten in de haast werden aangenomen. In dat geval zal zij alles in het werk stekken om die elementen te onderhandelen die niet aanwezig waren ten tijde van de
ondertekening van het compromis of van de verkoopakte.

Zij begeleidt ook de verkrijger of de verkoper van zodra de verkoop afgesloten werd, voor wat betreft de verborgen gebreken, de conformiteitsfouten of de stedenbouwkundige
onregelmatigheid die in voorkomend geval aanleiding kunnen geven tot een vergoeding of tot een ontbinding van de verkoop.

Tenslotte, wordt de verkoop van een onroerend goed niet geïmproviseerd en beroep doen op een vastgoedmakelaar is niet noodzakelijk een vrijgeleide voor de verkoper. Hij zal
moeten instaan voor de mankementen van de makelaar tegenover de koper.

De vereniging SAGREK begeleidt zowel de verkopers als de vastgoedmakelaars in het kader van de geschillen die tussen hen zouden kunnen bestaan.

Huurovereenkomst

De betrekkingen tussen een eigenaar en zijn huurder worden door de wet omkaderd, maar niet alleen door haar.

De bedingen van de huurovereenkomst hebben ook invloed op hun betrekkingen en een correct opgestelde huurovereenkomst kan geschillen voorkomen.

Dat het nu gaat over een huurovereenkomst van hoofdverblijfplaats, van lange of van korte duur, of van een handelshuurovereenkomst, zal de vereniging SAGREK de eigenaars of toekomstige huurders bijstaan in het kader van hun onderhandelingen en van het opstellen van de huurovereenkomst.

Van zodra de huurovereenkomst ondertekend is, zal de vereniging SAGREK de huurder bijstaan die geconfronteerd zou zijn met de weigering van de eigenaar om de nodige
herstellingen uit te voeren, of om een oplossing te vinden voor de geleden genotsstoornissen zoals storende geluiden en geuren, niet-conformiteit van het goed, vochtigheid of
onbewoonbaarheid van de lokalen, alsook met de wens van de eigenaar om vroegtijdig een einde te stellen aan de huurovereenkomst zonder wettelijke reden.

De vereniging komt ook tussen bij de eigenaar tegen zijn huurder – in het kader van de invordering van onbetaalde huurgelden alsook in voorkomend geval met het oog op de
ontbinding van de huur, of in het kader van de stappen bij de administratieve overheden in geval van onbewoonbaarheidsverklaring of in geval van een besluit van verbod tot verhuring.

De vereniging staat ook de huurders en eigenaars bij in het kader van een hernieuwing of van een overdracht van de huurovereenkomst, hetgeen aan bijzondere voorwaarden is
onderworpen naargelang het type van huurovereenkomst.

Mede-eigendom

Het leven in mede-eigendom is soms rumoerig – dat het nu gaat over het bekomen van het akkoord van allen over uit te voeren werken in de gemene delen of in de privatieve delen, het roekeloos en niet toegelaten gebruik van de gemene delen, het niet betalen van de lasten, de niet-eerbiediging van het reglement van inwendige orde…

Deze moeilijkheden worden niet noodzakelijkerwijze geregeld door de akten van de mede-eigendom te lezen – hun bewoordingen zijn soms verwarrend en soms is er een advocaat of een rechter nodig om in voorkomend geval de interpretatie ervan te beslechten.

De vereniging staat de mede-eigendommen en mede-eigenaars bij ter gelegenheid van de algemene vergaderingen, alsook in het kader van de geschillen die onder hen zouden
kunnen ontstaan.

Erfdienstbaarheid en gemeenheid

De rechtsbetrekkingen tussen naburige terreinen (erfdienstbaarheden) kunnen meervoudig en complex zijn, en zij kunnen conflicten met zich meebrengen tussen de eigenaars en/of bewoners van deze terreinen.

Dit geldt ook voor de juridische kwesties die verbonden zijn met de vaststelling van de grenzen tussen die terreinen.

De vereniging staat haar cliënten bij met raad en daad voor de verschillende problematieken die tegengekomen kunnen worden in deze materies, en zij verzekert in voorkomend geval de vertegenwoordiging in rechte.