Loading...
Erelonen 2017-10-16T08:51:47+00:00

Berekening van de erelonen

De erelonen worden berekend op basis van een uurloon, begrepen tussen 120 en 300 EUR per uur BTW niet inbegrepen, dat afhangt van de anciënniteit en van de specialisatie van de presterende advocaat(aten), van de eventuele hoogdringendheid of van het type dossier.

Bij de erelonen een forfaitair bedrag bijgerekend, gelijk aan 8% BTW niet inbegrepen van de gefactureerde erelonen, dat moet dienen om de kosten te dekken (opening van een dossier, typewerk, verplaatsingen, kopieën…) behalve de uitzonderlijke kosten die contant gefactureerd zullen worden.

In het geval dat partijen een niet-forfaitaire of reële facturatie overeenkomen voor de kosten, zullen de kosten als volgt berekend worden:

– Opening en sluiting van het dossier: 50,00 €
– Typewerk: 10,00 € per blad
– Fotokopie: 0,30 € per blad

De kosten zijn de uitgaven die veroorzaakt worden door de tussenkomst van een derde (gerechtsdeurwaarder, deskundige, beëdigde vertaler, griffierechten, sneldienst…) Zij zullen rechtstreeks betaald worden aan de betrokken derde of door de advocaat voorgeschoten, volgens wat overeengekomen werd bij de opening van het dossier. De kosten zijn niet onderworpen aan de BTW.

Er kunnen ook ander berekeningswijzen van de kosten en erelonen worden overeengekomen, zoals een forfait, betalingsfaciliteiten of erelonen die verhoogd worden door een percentage dat verbonden is met het resultaat (success fee), overeenkomstig artikel 446 ter van het Gerechtelijk Wetboek.

De advocaten van FV SAGREK werken gewoonlijk met een systeem van provisies. Deze provisies zijn geen afspiegeling van de staat van vooruitgang van de plichten, noch van het bedrag van de kosten op de dag van de aanvraag ervan. Zij zijn tegoeden op de gedetailleerde staat van kosten en erelonen die opgesteld wordt op het einde van het dossier
of op meer regelmatige tijdstippen.

Rechtsplegingsvergoeding

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (B.S. 31 mei 2007) voorziet artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek dat de partij die het proces verliest veroordeeld wordt tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding. Het gaat over een forfaitaire tussenkomst in de kosten en erelonen van de advocaat aan de partij die het rechtsgeding gewonnen heeft.

Het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 (B.S. 9 november 2007) stelt het bedrag vast van deze rechtsplegingsvergoedingen in functie van de aard en de inzet van de zaak.

Indien U een gunstig vonnis bekomt, zult U de erelonen die U aan uw raadsman betaald heeft geheel of gedeeltelijk kunnen terugvorderen.

Volgens dezelfde regels, indien U uw proces verliest zult U, boven de aan uw advocaat betaalde erelonen, een deel moeten betalen van de erelonen die betaald werden door de
tegenpartij.